Agencija za zaštitu konkurencije

R J E Š E NJ E

I

Utvrđuje se da su odredbe čl. 4 stav 2, čl. 13 stav 1 i čl. 16 tačka 3 Ugovora o poslovnoj saradnji na području prodaje motornih vozila proizvođača Peugeot Motocycles i opreme, zaključenog dana 29.05.2018. godine, u Podgorici, između privrednih subjekata “PROKOM” DOO PODGORICA, sa registrovanim sjedištem na adresi 8. marta br. 74, Podgorica, registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore pod registarskim brojem 50085711, PIB 02317982 i DRUŠTVO SA OGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT “DENARIUS” BUDVA, sa registrovanim sjedištem na adresi Jadranski put bb, Budva, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore pod registarskim brojem 50078113, PIB 02212315, imale za cilj ili posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu u smislu čl. 8 stav 1 tačka 1) i 6) Zakona o zaštiti konkurencije (“Sl.list CG”, br. 44/12 i 13/18), dogovaranjem, zaključenjem i izvršenjem sporazuma, kojim se sprečava, ograničava i narušava konkurencija, te da su iste ZABRANJENE I NIŠTAVNE.

II

ZABRANJUJE SE ugovornim stranama iz stava I dispozitiva ovog Rješenja dalja primjena i sprovođenje odredbi čl. 4 stav 2, čl. 13 stav 1 i čl. 16 tačka 3 Ugovora o poslovnoj saradnji na području prodaje motornih vozila proizvođača Peugeot Motocycles i opreme i stava I dispozitiva ovog Rješenja.